Вашите лични данни

Последно актуализирано: 24.10.2018 година
Предишна версия: 25.05.2018 г.

За „Соларпро Холдинг“ АД защитата на личната Ви информация е основен приоритет. С настоящото уведомление за поверителност целим да Ви информираме какви лични данни събираме на потребителите на уебсайта http://sоlarpro.bg/ (наричан по-долу „уебсайт“) и на клиентите ни, които сключват договор с нас или някое от дъщерните ни дружества в групата на „Соларпро Холдинг“ АД („Групата на Соларпро Холдинг“, „ние“, „нас“).

Това уведомление не представлява част от договора Ви с нас. Ние можем да актуализираме по всяко време това уведомление, като Ви информираме своевременно за това. Молим да го прочетете внимателно, защото то дава важна информация как и защо използваме Вашата лична информация, с кого я споделяме и какви са Вашите права във връзка с обработката на Вашите данни.

1. Данни за нас

„Соларпро Холдинг“ АД е вписано в Търговския регистър при Агенция по вписванията с ЕИК 200969916 и адрес: гр. София, п.к. 1766, район „Витоша“, „София парк“, сграда 16 Д. Съгласно Общия регламент за защита на личните данни (ОРЗД), ние действаме като Администратор на лични данни, когато събираме, съхраняваме и използваме Вашите лични данни при посещение на уебсайта ни или за целите на проектиране, доставка и монтаж или други предоставяни от нас услуги. Възможно е някои от услугите да бъдат предоставяни от наши дъщерни дружества, като настоящото уведомление за поверителност как използваме данните на клиентите по договори следва да се прилага и спрямо всички дъщерни дружества в групата на „Соларпро Холдинг“ АД.

2. Какви лични данни събираме?

Нашият уебсайт не използва бисквитки и не събира никаква информация, от която е възможно посетителите на уебсайта да бъдат идентифицирани (напр. IP адрес).
В случай, че ни изпратите запитване, ние ще съхраняваме вашите имена, адрес за кореспонденция и съдържанието на кореспонденцията.
В случай, че сключите договор с нас, ние ще трябва да събираме и съхраняваме някои категории лични данни за Вас, включително:

  • Три имена;
  • Данни за контакт: телефонен номер и електронен адрес;
  • Финансови и транзакционни данни: определени данни за използваните от Вас разплащателни карти; Банкова сметка, вид и цена на услуга/стока, дата на възникване и погасване на финансови задължения;
  • Условия по сключените договори, придобити права и задължения;
  • Данни, свързани с изпълнението на договора – напр. данни за недвижимия имот, върху който ще се извършват проектирането, доставката и монтажа (ако е лична собственост); пълномощно (в случай, че такова е дадено да Ви представляваме пред регулаторни органи); отчетни и др. документи по изпълнението на договора (напр. разрешения за строеж, приемо -предавателни протоколи, отчети, други); кореспонденция между клиент и изпълнител, вкл. искания, мнения, обратна връзка;
  • Данни от интегрирана web базирана SCADA система, потребителско име и парола, данни от мониторинг на системите и логове (в случай, че използвате SCADA система).

3. Основание и цели на обработката на данни

Ние събираме и обработваме Вашите лични данни, само когато това е позволено от законодателството на основание сключване и изпълнение на нашия договор с Вас и спазване на законови задължения. Целите, за които обработваме Ваши лични данни включват по-конкретно:

  • сключване, изпълнение и администриране на договори за проектиране, доставка и строителство, експлоатация и поддръжка и др. предоставяни от нас услуги;
  • регистриране и записване на клиентите;
  • спазване изискванията за счетоводна отчетност и друго приложимо законодателство;
  • осъществяване на комуникация;
  • предоставяне на висококачествени услуги;
  • защита и контрол на притежаваните от дружеството активи, включително установяване, упражняване и защита на правни претенции.

При изрично съгласие от Ваша страна може да използваме данните Ви за контакт за изпращане на маркетинг съобщения за наши услуги или предложения. Можете да оттеглите съгласието си по всяко време и да откажете получаването на бюлетини, като кликнете върху връзката „отписване“ в изпратените от нас електронни съобщения.

4. Ако не ни предоставите данните, които изискваме?

Непредоставянето на поисканата от Вас лична информация може да ни попречи да сключим или изпълним договора си с Вас или да спазим законово изискване (например за счетоводна отчетност). Отказът Ви да предоставите необходимата информация за изпълнението на правата и задълженията ни по договора може да стане причина той да не бъде сключен или за неговото прекратяване. Предоставянето на данните за целите на директния маркетинг е напълно доброволно и никакви неблагоприятни последствия няма да последват за Вас, ако решите да не се възползвате от това наше предложение.

5. Автоматизирано вземане на решения

Групата на Соларпро Холдинг не взема решения чрез изцяло автоматизирани средства при обработката на личните Ви данни и не ги използва, за да Ви профилира.

6. Споделяне на данни

Групата на Соларпро Холдинг пази поверителността на Вашата лична информация и не разкрива Ваши лични данни на трети лица, освен с Ваше съгласие и в допустимите от закона случаи. Ние можем да разкриваме Вашите лични данни на трети лица, когато това се изисква по закон (напр. с НАП и др. контролни органи), когато Вие сте ни разрешили/упълномощили изрично за това или когато разкриването е необходимо за изпълнение на договора ни с Вас. При гарантирани мерки за защита и контрол, възможно е да споделяме Ваши лични данни с наши доставчици на услуги (напр. сървърни, информационни и технически услуги, счетоводни услуги) или с други дружества – част от корпоративната ни група. При необходимост, лични данни могат да бъдат разкрити също, когато имаме друг легитимен интерес за това – напр. за защита нашите законни права и интереси, имущество и сигурност, както и тези на нашите служители, клиенти или трети лица.

Ако се осъществяват дейности по проекти извън Европейския съюз/Европейското Икономическо Пространство, възможно е да се наложи да споделим Ваши данни с тези трети страни при спазване на законовите изисквания за защита на данните Ви и на основание необходимост от трансфера за изпълнението на договора ни с Вас.

7. Срок на съхранение

Ние съхраняваме Вашите лични данни не по-дълго от необходимото за постигане на конкретните целите на обработването (включително счетоводни и отчетни), след което ги унищожаваме по сигурен начин. Съхраняваме личните Ви данни за срок от 5 г., считано от 1 януари на счетоводната година, следваща годината, в която договорът е прекратен или правата по него са изтекли (включително гаранционни). Когато има учредено право на ползване или право на строеж срокът тече от годината, в която активът е погинал или продаден или срокът на учреденото право е изтекъл. Данните от web базираната Scada система се съхраняват за срок от 5 г. считано от 1 януари на счетоводната година, следваща годината, в която е оценена работоспособността на съоръжението.

8. Мерки за сигурност

Данните Ви се съхраняват при технически и организационни мерки, които гарантират тяхната защита, включително съхранение на хартиените копия в шкафове с ограничен достъп, използване на криптирана електронна база данни на защитени сървъри, техническа, софтуерна и антивирусна защита, защити за комуникационните и компютърни мрежи, ограничен достъп до данните само до оправомощени и обучени служители, политика за защита на личните данни и процедури за сигурност, които регулярно преглеждаме и ревизираме при необходимост.

9. Какви са Вашите права?

Вие имате определени права във връзка с Вашите лични данни, включително:

  • Оттегляне на съгласие: Имате право да оттеглите съгласието си по всяко време в случай, че сте дали такова за обработване на данните Ви за конкретна цел, без това да засяга обработването до този момент. Когато сте дали съгласие за целите на директния маркетинг можете да откажете получаването на бюлетини по всяко време, като кликнете върху връзката „отписване“ в изпратените от нас електронни съобщения.
  • Достъп до информация: това право Ви дава възможност да получите копие на личните данни, които съхраняваме за Вас, както и информация, свързана с обработването.
  • Коригиране: това право Ви дава възможност да изискате от нас да коригираме всяка непълна или неточна информация за Вас. Молим Ви при промяна на личните Ви данни да ни уведомите своевременно за това.
  • Изтриване: това право Ви дава възможност да изискате от нас да изтрием Ваши лични данни, когато нямаме валидна причина да продължим обработката им напр. ако е постигната целта, за която данните са събрани, или ако сте оттеглили съгласието си. Ако са изпълнени законовите изисквания, ние ще изтрием Вашите лични данни в срок до 1 месец, освен ако нямаме законово задължение да продължим обработката им или запазването на данните е необходимо за установяването, упражняването или защитата на правни претенции.
  • Възражение срещу обработка: имате право да направите възражение, когато обработването е за целите на директния маркетинг или данните Ви се обработват за статистически цели.
  • Ограничаване на обработката: това право Ви дава възможност да изискате от нас временно да преустановим обработването на Вашите лични данни, ако например желаете да установим точността на данните или причините за тяхното обработване.
  • Преносимост на данните: това право е ограничено до случаите, когато данните се обработват по автоматизиран начин и са ни предоставени от Вас на основание Вашето съгласие или за целите изпълнението на договор, като Ви дава възможност да изискате от нас да предоставим съхраняваните в електронна форма Ваши данни на Вас или на трето лице.
  • Право на жалба Ако считате, че някое от правата Ви е било нарушено имате право да подадете жалба до нас и/или до надзорния орган Комисия за защита на личните данни – https://www.cpdp.bg/.

 

10. Данни за контакт

По въпроси, свързани с настоящата политика или в случай, че желаете да упражните някое от правата си съобразно процедурата, описана по-горе, можете да се свържете с нас на ел. поща: data.protection@sоlarpro.bg, тел. +359 2 422 41 52 или на адрес: гр. София, ж.к. София Парк, сграда 16 Д.

При подаване на искания за упражняване на права като субект на данни, молим да попълнете и да ни изпратите този формуляр. При такова искане от Ваша страна е възможно да ни е необходимо да ни предоставите информация, потвърждаваща Вашата самоличност. Това изискване е част от мерките ни за защита на данните и цели да гарантира, че лична информация не се предоставя на лице, което няма право да я получи.

Допълнителна информация относно “Соларпро Холдинг“ АД, може да откриете на нашата уеб страница: www.solarpro.bg