Във връзка с изискванията на чл.148б от ЗППЦК с настоящото уведомяваме обществеността.

Пълният текст на документа в пдф формат.