„АЛФА ФИНАНС ХОЛДИНГ” АД като акционер, притежаващ общо 44 174 720 броя акции с право на глас, представляващи 94,464 на сто от капитала и гласовете в Общото събрание на акционерите на „Соларпро Холдинг” АД – пряко 21 288 438 броя акции с право на глас или 45,524 на сто от капитала на Дружеството, чрез свързани лица, притежаващи 22 225 482 броя акции или 47,527 на сто от капитала и непряко по силата на сключени споразумения за обща трайна политика по управление с акционери, притежаващи общо 660 800 броя акции или 1,413 на сто от капитала на „Соларпро Холдинг” АД отправя ТЪРГОВО ПРЕДЛОЖЕНИЕ за закупуване на всички акции на останалите акционери на „Соларпро Холдинг” АД.

Пълният текст на търговото предложение в пдф формат.

Уведомление чрез „Булброкърс“ ЕАД