През последните години „Соларпро Холдинг“ АД разработва и внедрява продукти и услуги свързани с реализацията на интелигентни сгради „smart buildings”, като основната цел е да предложи на своите клиенти едно изцяло завършено решение, което води до значителни спестявания по отношение на разхода на енергия погледнато на ниво сграда. Резултати на реализирани вече няколко пилотни проекта, показват че значителното намаляване на разходите на енергия може да бъде постигнато чрез въвеждане на различните източници на електроенергия, които осигуряват необходимата електроенергия в една сграда, динамично управление на мощностния баланс и мониторинг на отделните енергийни единици. Концепцията може да бъде приложена както на по-малко ниво в домакинствата (Smart home) така и в търговски и индустриални сгради (Smart Buildings).

Реализацията на “Smart Grid” концепцията в сградните технологии се изразява чрез интеграцията на следните направления:

 • Инсталиране на Фотоволтаична (PV) система за собствено потребление – инсталацията се присъединява директно към вътрешната електрическа инсталация в сградата. Генерираната енергия замества част от потребяваната електроенергия от мрежата. Заместваното количество енергия се осъществява изцяло през дневната част от денонощието, а именно тогава когато цената на ел. енергия е най-висока, като по този начин се реализира допълнително спестяване изменяйки профила на потребление в сградата, тогава когато единичните цени на ел. енергия на пазара са най-високи.

 • Инсталиране на система за съхранение на енергия – предимствата се изразяват в следните направления

  • Намалява пиковото потребление на енергия.
  • Възможност за осигуряване на част от електоенергията, в моменти когато цената на пазара е по-висока.
  • Съхранение на излишната енергия от фотоволтаичната система.
  • Осигурява резервно захранване.
  • Възможност за динамично управление на мощностния баланс.
 • Инсталиране на зарядни станции за електромобили – зарядните станции и електромобилите се очаква да се превърнат в един от основните потребители в сградите. Намалявайки значително нивата на въглеродните емисии в градска среда CO2, електромобилите могат да играят ролята и на мобилна система за съхранение на енергия, при което мощностният и енергиен баланс на ниво сграда се управлява динамично.

 • Интегриране на система за мониторинг и енергиен мениджмънт. Системата позволява както дистанционен мониторинг на производството и потребление на електроенергия от отделните консуматори така и динамичен енергиен мениджмънт, позволяващ управление на консуматорите по най-ефективен начин (Demand Response), включвайки ги тогава, когато разходите за енергия са най-ниски.