Интелигентните мрежи (Smart Grids) представляват съвкупност от съоръжения по производство на електроенергия, пренос и потребление, чиито мониторинг, управление и контрол се извършва изцяло посредством цифрови системи, позволяващи комуникацията да протича в двете посоки. Тази цифрова система позволява една мрежа да бъде интелигентна и да може най-ефективен начин да управлява производството, преноса и потреблението на електроенергия, като основната цел е да се постигне намаляване на загубите и подобряване на качеството на електроенергия, като същевременно се намалят разходите за управление на целия процес.

Ползите от изграждането и интеграцията на Smart Grids концепцията могат да бъдат обобщени в следните направления:

  • Улеснено свързване и функциониране на източниците на електроенергия.
  • Подобрена структура на мрежите, което определя по-сигурното им действие и наличието на по-качествена електроенергия.
  • Намаляване на пиковите мощности породени от потребление или производство, което довежда и до по-ниска цена електроенергията за потребителите.

  • Предоставяне на потребителите много повече информация за работата на мрежата и възможността да участват в оптимизиране на работата й. Възможност за автоматично отстраняване на някои повреди (Self-healing).
  • По-слабо въздействие върху околната среда поради намаленото отделяне на СО2 и намаляване на загубите от пренасянето на електроенергията.
  • Осигуряване на потребителите по-рационално използване на необходимата им електроенергия и възможност да участват в процеса и като нейни доставчици чрез лесна интеграция на собствените им възобновяеми източници на електроенергия.