Технология за използване на фотоволтаичната енергия в DC мрежите на обществения транспорт

Фотоволтаичните панели преобразуват слънчевата радиация и генерират постоянно (DC) напрежение и ток. Това се явява удачна предпоставка за реализиране на проект към обществения електротранспорт, при който генерираната от фотоволтаичните панели енергия бива отдавана директно към постояннотоковата (DC) мрежа на обществения електрически транспорт.

ПРЕДИМСТВА

  • В сравнение с широко разпространените приложения на PV системите, при отдаване на PV електроенергия в DC мрежите на обществения транспорт не са необходими някои скъпоструващи и нуждаещи се от поддръжка елементи и оборудване (инвертори, трансформатори).

  • Произведената енергия от системата замества (спестява) част от потреблението на електроенергията от конвенционалната мрежа. Това е допълнителен положителен ефект, тъй като по този начин се спестяват загубите при трансформиране и преобразуване (изправяне) на енергията в токоизправителните станции.

  • При промени в производството от PV системите следствие на изменящите се метеорологичните условия DC мрежата не изпитва смущения, тъй като във всеки един момент от време PV производството само заменя съответната част от конвенционалната енергия, а разликата винаги се допълва от действащите конвенционални електрозахранващи устройства.

  • UPS функция при отпадане на захранването на мрежата

  • Представената концепция има обещаващ потенциал да бъде икономически целесъобразна за постигане на по-ниски разходи за електроенергия, още повече в условията на непрекъснато повишаване на пазарните цени на електрическата енергия.

  • Представената концепция е иновативна за България, което създава допълнителни възможности за развитие и финансиране.

ВЪЗМОЖНИ ПРИЛОЖЕНИЯ НА СИСТЕМАТА

  • Фотоволтаичната система осигурява част от необходимата електроенергия за задвижване на превозните средства, останалото количество се набавя от конвенционалната електроразпределителна мрежа.

Партньори