Инвеститори

/Инвеститори
Инвеститори 2018-02-09T10:23:22+00:00

„Соларпро Холдинг“ АД е вписано в търговския регистър при Агенцията по вписванията на 17.12.2009 г. с ЕИК 200969916. Седалището и адресът на управление на „Соларпро Холдинг“ АД e жк. София Парк, Търговска зона, Сграда 16, вх. Д, ет. 2, 1766 София, тел.: +359 2 422 41 52, факс: +359 2 489 70 49.

С решение № 302 – ПД от 14 май 2010 г. на КФН потвърди проспекта на „Соларпро холдинг” АД за допускане до търговия на регулиран пазар на емисия акции и дружеството беше вписано в регистъра на публичните дружества.

От 07 юни 2010 акциите на „Соларпро Холдинг“ АД ( 0S8 ) са официално въведени за търговия на Българска фондова борса – София АД. Размерът на емисията е 46 763 461 акции, с номинална стойност от 1 лев всяка. Присвоеният борсов код е 0S8, като първият знак от борсовия код се чете като цифра.

По данни, получени от Централен депозитар АД, към 31 декември 2016 година дружеството има 106 акционери, от които 81 физически лица и 25 юридически лица.