Нашите услуги

Разработване. Мониторинг. Опериране. Прогнозиране

Разработване на фотоволтаични проекти - проектиране, избор на технология, управление на доставките, изграждане и пускане в експлоатация.
Мониторинг, Опериране и поддръжка на изградени фотоволтаични инсталации – 12  локални инженерни групи,които осигуряват безпроблемната работа на изградените обекти.
Прогнозиране – разполагаме със собствена платформа за прогнозиране на енергийния добив на фотоволтаичните централи

Разработване на проекти

Избор на площадка

Първоначален преглед - избор на площадка, регулаторни одобрения, държавна политика за ВЕИ

Инжинерингов анализ

Инженерингов анализ – избор на компоненти, специфики при изграждането

Анализ на добива

Анализ на добива - слънчева радиация и симулация на производство

Финансов анализ

Финансов анализ – финансови прогнози, вътрешна норма на възвръщаемост (IRR)
Техническа оценка на проекта

EPC (Engineering Procurement Contracting)

Предварителна фаза - договор за EPC, изготвяне на гантов график, планиране на ресурсите и финансирането
Дефиниране на проекта - технически чертежи и необходими разрешителни, количествено-стойностна сметка, избор на доставчици и подизпълнители
Изпълнение на проекта - доставки, CMP и присъединяване
Заключителна фаза - 72 часови проби, екзекутивни чертежи, изготвяне на наръчник за опериране и поддръжка
Предварителни приемо-предавателни изпитанния - 30 дневни проби на пълна мощност, мониторинг на стрингове, оценка на параметрите спрямо EPC договор
Окончателно приемо-предаване - едногодишни проби на пълна мощност, мониторинг на стрингове, предаване на обекта на инвеститора след положителна оценка

Опериране и поддръжка (O&M) – 12 локални инженерни групи обезпечават работата на изградените обекти в различните държави


Ниско-бюджетни решения за мониторинг на електроцентрали


• Мониторинг на енергийнтие потоци и метеорология
• SMART решения за енергийен мениджмънт и контрол
• Интегриране с уеб-базирана SCADA (Supervisory Control and Data Acquisition) система на Соларпро, с дистанционен достъп, аларми, нотификации, наблюдение в реално време и архив

Пълни или частични пакети по поддръжка включващи дистанционен мониторинг, ремонти, профилактика и доклади


• Мониторингов център базиран в София, работвещ 365 дни в годината – свъръжете Вашата централа в нашата мрежа
• Доклади по поддръжка и мониторинг – изготвят се на ежемесчна база