За нас

Соларпро Холдинг работи на принципот да сонцето треба да биде основен еколошки и едноставен извор на енергија за секој човек.

"Соларпро холдинг" АД е најголемата компанија во областа на соларната енергија на Балканскиот Полуостров

Фотоволтаични централи со вкупна инсталирана моќност над 100 Mwp Мониторинг и одржување на над 40 фотоволтаични централи со вкупна моќност над 70 Mwp Нај-искусниот тим во енергетскиот сектор на Бугарија и соседните страни, со над 70 луѓе.

Ние го имаме искуството и знаењето да предложиме оптимални решенија за секој оделен случај

Централата што најдобро работи во Македонија согласно статистичките податоци на MEPSO (македонскииот електродистрибутивен оператор). Најголемиот инегриран систем на покрив во Бугарија – 400 kWp. Првиот хибриден фотоволтаичен систем, способен како да чува енергија, така и да го предава вишокот на енергија во електродистрибутивната мрежа