Нашите услуги

Разработка. Мониторинг. Работење.Анализи

Изработка на фотоволтаични проекти - проектирање, избор на технологија, менаџирање при испорака, изградба и пуштање во работа.
Мониторинг, одржување на изградени фотоволтаични инсталации - 12 локални инженеринг групи кои ја непречено работење на изградените објекти.
Прогнозирање - имаме сопствена платформа за прогнозирање на добивот од фотоволтаични централи

Изработка на проекти

избор на место

Првичен увид - избор на место, регулаторни одобренија, државна политика за ВЕИ

Инженеринг анализа

Инженеринг анализа - избор на компоненти, специфики при изградбата

Анализа на добивот

Анализа на добивот на електрична енергија - сончевата радијација и симулација на производство

Финансиска анализа

Финансиска анализа - финансиски проекции, внатрешна стапка на враќање (IRR)
Техничка проценка на проектот

EPC (Engineering Procurement Contracting)

Претходна фаза - договор за EPC, изработка на распоред, планирање на ресурсите и финансирањето
Дефинирање на проектот - технички цртежи и потребни дозволи, предмер пресметка , избор на добавувачи и подизведувачи
Имплементација на проектот - испораки, CMP и соединување
Завршна фаза - 72 часовни примероци екзекутивни цртежи, подготовка на прирачник за работење и одржување
Прелиминарна примопредавателни испитувања - 30 дневни примероци на целокупната моќност, мониторинг на стрингови, проценка на параметрите во однос EPC договор
Конечнен примопредавателено испитување - едногодишни примероци на целокупната моќност, мониторинг на стрингови,предавање на објектот на инвеститорот после дадена позитивна оценка

Работење и одржување (O&M) – 12 локални инженерни групи ја надгледуваат работата на изградените објекти во различни држави


Мониторинг – постојан мониторинг, чување на податоци, анализа на моќноста, извештаи
Превентивно одржување - планирање на превентивно одржување,извештај, препораки за подобрување
Корективно одржување – локализација на несреќи, итно дејствување, основни поправки, попоравки за оптимизација
Други услуги - тест и поставување на мерни инструменти, чистење
Прогнозирање -специфично на секоја централа преку метеоролошки податоци од воспоставените европски извори.