SP-Hybrid

Хибриден фотоволтаичен систем за дома, со можност за чување на енергија и враќање на вишакот назад во мрежата

Карактеристики

ПРОДУКТ НАЈГОЛЕМА МОЌНОСТ БАТЕРИИ ПОВРШИНА
ПРОДУКТ SP-Net 5.5 НАЈГОЛЕМА  МОЌНОСТ 5.5kW БАТЕРИИ 23kWh
26.2 kWh
9.6kWh
ПОВРШИНА 44m2
Произведената енергия од системот е за потребите на корисникот во зградата и ги напојува акумулаторните батерии, а вишокот (ако има таков) се дава назад во електродистрибутивната мрежа
Карактеристики
  1. Фотоволтаичните модули ја трансформираат сончевата енергија во електрична.
  2. Инверторот ја трансформира преобразува моќноста во наизменична
  3. Произведената енергија се користи за напојување на корисниците
  4. Неискористената енергија се чува во акумулаторни батерии
  5. Во случај на вишок енергијата може да се дава обратно во мрежата

Компоненти

Фотоволатаичен модул

Фотоволтаични модули - 250 Wp

Конструкциия и елементи за прицврстување

Конструкциия и елементи за прицврстување

Инверотор

Инверотор 1 бр.

Акумулаторни батерии

Акумулаторни батерии

Електричен систем

Електричен систем

Монтажа и цени

Рок на достава и монтажа – 30 дни после добивање на дозвола за грдба/стандардни проекти/. Можност за мониторинг и управување преку мобилна апликација