SP Battery

Самостојни фотоволтаични системи со можност за чување на електрична енергија

Карактеристики

НАЈГОЛЕМА МОЌНОСТ БАТЕРИИ ПОВРШИНА
НАЈГОЛЕМА МОЌНОСТ 3.0kW БАТЕРИИ 23kWh
26.2 kWh
9.6kWh
ПОВРШИНА 24m2
Произведената од системот електрична енергија се складира во акумулатори. Има можност за поврзување со дизел генератор или полнење на батериите од мрежата, ако е достапно таква
Карактеристики
  1. Фотоволтаичните модули ја трансформираат сончевата енергија во електрична.
  2. Инверторот ја трансформира преобразува моќноста во наизменична
  3. Произведената енергија се користи за напојување на корисниците
  4. Неискористената енергија се чува во акумулаторни батерии
  5. Во присуство на мрежа или дизел генератор може да поднесе дополнително напојување

Компоненти

Фотоволтаични модули

Фотоволтаични модули – 250 Wp

Инвертори

Инвертори

Конструкција и елементи за прикрепување

Конструкција и елементи за прикрепување

Електричен систем

Електричен систем

Монтаж и цени

Рок на достава и монтажа – 45 дни после добивање на дозвола за градба. Можност за мониторинг и управување преку мобилна апликација