Финансирање

Различни опции за одложено плаќање - според сопственото потрошувачка или преку фиксни рати
Финансиране графика