Shërbimet tona

Zhvillimi i projekteve. Operimi dhe mirëmbajtje. Parashikim.

Përpunimi i projekteve fotovoltaike- projektim, zgjedhje e teknologjisë, menaxhimi i furnizimeve, ndërtim dhe vënie ne shfrytëzim.
Monitorim, operim dhe mirëmbajtje e instalimeve fotovoltaike te ndërtuara – 12 grupe lokale inxhinierike, te cilët sigurojnë punën pa problem te objekteve te ndërtuara.
Parashikim – disponojmë platformën tone për parashikimin e rendimentit te energjisë te centraleve fotovoltaike.

Zhvillimi i projekteve

Shqyrtim fillestar

Shqyrtim fillestar – zgjedhja e sheshit, miratimet rregullator, politika shtetërore për energjitë e ripërtërishme

Analizat inxhinierike

Analizat inxhinierike - zgjedhja e komponentëve , specifikat ne ndërtim.

Analizat e rendimentit

Analizat e rendimentit – radiacion diellor dhe simulim i prodhimit

Analiza financiare – parashikimet financiare, norma e brendshme e kthimit (IRR)
Vlerësimi teknik i projektit.

EPC (Engineering Procurement Contracting)

Faza përgatitore – nënshkrimi I kontratës EРС, përgatitja e Microsoft Project Chart dhe planifikimi i burimeve dhe financimit.
Përcaktimi i projektit – skicat teknike dhe lejet e nevojshme, fatura e sasisë dhe vlerës, zgjedhja e furnizuesve dhe nën-kontraktorëve.
Zbatimi i projektit – furnizimi, СМР dhe ndërfutje.
Faza përfundimtare – 72 ore testim, skica ekzekutive, përgatitja e manualit te operimit dhe te mirëmbajtjes.
Teste paraprake te dhënies-marrjes ne dorëzim – 30 teste ditore me kapacitet te plote, monitorim i vargjeve, vlerësim i parametrave te kontratës EPS.
Dhënie-marrje ne dorëzim përfundimtar - test njëvjeçar me kapacitet te plote, monitorimi I vargjeve, dorëzimi I objektit investitorit pas vlerësimit pozitiv.

Operim dhe mirëmbajtje (O&M) – 12 grupe inxhinierike lokale sigurojnë punën e objekteve të instaluara ne shtete të ndryshme


Monitorimi - monitorim i vazhdueshëm i performances , ruajtja e te dhënave, analiza e fuqisë, raportimi.
Mirëmbajtje preventive – aktivitetet preventive te planifikuara, raportimi, rekomandime për përmirësime.
Mirëmbajtja korrigjuese – lokalizimi i avarive, veprime emergjente, riparime themelore, riparime optimale.
Shërbime te tjera – testim dhe rakordimi i instrumenteve matëse, pastrim, mirëmbajtje e terrenit.
Prognoza – ne mënyrë specifike për çdo central nëpërmjet te dhënave meteorologjike nga burime te konfirmuara evropiane.