SP Net

Sistemi fotovoltaik për shtëpi, me mundësinë e kthimit në rrjet të energjisë elektrike (konsumi neto)

Karakteristikat

PRODUKT Fuqia pik sipërfaqe
PRODUKT SP Net 3.8
SP Net 5.0
Fuqia pik 3.8kW
5.0kW
sipërfaqe 30m2
40m2
Energjia e prodhuar nga sistemi përdoret nga konsumatorët në ndërtesë, teprica (nëse ka) kthehet në rrjetin e shpërndarjes së energjisë elektrike.
Karakteristikat
  1. Modulet fotovoltaike konvertojnë energjinë diellore në energji elektrike.
  2. Inverteri konverton fuqinë DC (DC) në rrymë alternative (AC).
  3. Energjia e prodhuar përdoret për furnizimin e konsumatorëve.
  4. Në rast të tepricës, energjia mund të kthehet sërish në rrjet.

Komponentët

Module fotovoltaike

Module fotovoltaike 250 Wp

Inverter

Inverter

Konstruksione dhe elementë ndihmëse

Konstruksione dhe elementë ndihmëse

Sistemi elektrik

Sistemi elektrik

Instalim dhe çmime

Afati i lëvrimit dhe instalimit – 30 ditë pas marrjes së lejes së ndërtimit. Mundësi monitorimi dhe menaxhimi përmes një aplikimi me celular.